AssurMIFID-gedragsregels

 

Wat betekent AssurMIFID?

Assur staat voor Assurance of simpelweg 'verzekeringen'.

MIFID is een Europese richtlijn die al doel heeft een geharmoniseerde, efficiënte en competitieve financiële markt binnen Europe te creëren en de belangen van de particulier te beschermen.

Niet alleen bankinstellingen vallen onder deze nieuwe wetgeving. Ook alle verzekeringsbemiddelaars zullen zich voortaan aan deze regels moeten houden.

 

Wat betekent AssurMIFID voor u als klant?

Om het in het kort en goed te zeggen: vanaf nu moet iedere verzekeringsbemiddelaar zich billijk, loyaal en professioneel opstellen naar zijn klant toe.

Elke 'goede' verzekeringsmakelaar deed dat voor het bestaan van deze wetgeving natuurlijk ook al. Maar er zat blijkbaar toch kaf tussen het koren. Dus werd er ingegrepen en werden er regels gemaakt, die iedere verzekeringsbemiddelaar zal moeten hanteren.

Jij, de klant, zal van heel de AssurMIFID-wetgeving niet zoveel merken, behalve dan dat je nu en dan een paar A4-tjes zult moeten invullen en ondertekenen.

 

Achter de schermen verandert er echter wel een en ander

Voor ons, makelaar, verandere er toch wel wat. Jij, onze klant, zal buiten wat papierwerk meer dan vroeger niet echt veel merken van heel de AssurMIFID-wetgeving. En toch heeft de verzekeringswereld in rep en roer gestaan bij de komst van deze nieuwe wetgeving.

Zo zullen wij -nog meer dan vroeger- informatie van jou moeten bij elkaar sprokkelen, vooraleer we jou nog advies mogen geven. Ook zullen wij -nog meer dan vroeger- moeten bewijzen dat we jou wel degelijk correcte en volledige informatie hebben gegeven. We zullen deze informatie ook veel beter moeten bewaren.

Wij zullen ook transparanter moeten worden voor wat betreft wat wij aan jou verdienen. En dat ligt toch wel een beetje moeilijk. Welke Vlaming pocht er nu graag over zijn verdienste? Dat doe je toch niet! Jij doet dat niet graag (terwijl je soms wel zult moeten). Wij doen dat ook niet graag. Niet dat we heel weinig verdienen. Nee, beschaamd, zijn we niet. Maar we verdienen eerlijk ons brood. Dat is dus onze verdienste. De dag dat we echt zullen moeten, zullen we er meer over vertellen...

En tot slot zullen we jou ook formeel moeten inlichten als er een conflict dreigt te onstaan tussen onze belangen en die van jou. En dat is toch niet meer dan correct? Meer hierover vind je in de webpaginga 'belangenconflicten'

Ons kantoor
 • Verzekeringen Vermeulen BVBA

 • Koerselsebaan 47 bus 2, 3550 Heusden-Zolder
 • RPR BE0471.814.037
 • Gegevens voor een snel contact en effectieve en rechtstreekse communicatie:
  • Telefoon: 011 57 29 38
  • Email: info@vvvv.be
 • Verzekeringsmakelaar, FSMA 045801A
 • Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

 

Voor al uw vragen en problemen kun u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Burssel, de Meeûsquare 35, tel. 02 547 58 71 - fax. 02 547 59 75 - info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Onze dienstverlening en aangeboden producten

Verzekeringsbemiddeling

Wij bieden diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Die diensten kunnen zijn: het adviseren over, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten, het assisteren bij beheer en de uitvoering ervan.

Voor welke verzekeringstakken kan je bij ons terecht?

De wet heeft alle mogelijke verzekeringen onderverdeeld in takken en hiervan een mooie genummerde lijst gemaakt. In het vakjargon spreekt men van takken en titulatuur. Het is onze plicht om duidelijk kenbaar te maken met welke takken wij ons bezig houden. Dus bij deze volgt onze lijst:

1Ongevallen
2Ziekte
3Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
5Luchtvaartuigcasco
6Casco zee- en binnenschepen
7Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8Brand en natuurevenementen
9Andere schade aan goederen
10BA motorrijtuigen
11BA luchtvaartuigen
12BA zee- en binnenschepen
13Algemene BA
14Krediet
15Borgtocht
16Diverse geldelijke verliezen
17Rechtsbijstand
18Hulpverlening
21Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruddschat- en geboorteverzekeringen
22Bruddschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26Kapitalisatieverrichtingen
27Beheer van collectieve pensioenfondsen

 

Algemene polisvoorwaarden

Bij elke verzekeringscontract horen 'algemene voorwaarden'. Dit is een opsomming van alle mogelijke waarborgen die je kan kiezen uit een verzekeringscontract. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen die zulk verzekeringscontract afsluit identiek. Het tijdperk van afdrukken en meegeven van algemene voorwaarden is voorbij. je kunt alle algemene voorwaarden van onze partnermaatschappijen, terugvidnen onder het tabblad 'Documenten' op deze website.

Onze verloning

Waarom moeten wij praten over onze vergoedingen?

Als je de wetgeving betreffende de AssurMIFID-gedragsregels leest, dan kan je er niet onderuit: de wetgever dwint ons er toe om openhartig te zijn over de wijze waarop wij vergoed worden.

Nochtans hebben wij hier toch wel wat moeite mee. Wie weet er wat de bakker op de hoek van de straat aan 1 brood verdient? Wie weet er wat de huisdokter uiteindelijk netto overhoudt aan een patiëntenvisite?

De wet is echter niet duidelijk wat betreft de wijze waarop wij open en eerlijk moeten communiceren over onze vergoedingen. En zolang er onduidelijkheid over bestaat, gaan we toch een beetje terughoudend zijn.

 

Hoe worden wij vergoed?

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen. Die vergoeding is een deel van de verzekeringspremie die u betaalt. In het vakjargon worden dit de 'recurente commissies' genoemd.

Bovenop de commissies kunnen wij de bijkomende vergoeding ontvcangen, verbonden aan onze verzekeringsportefeuille.

 

Ben je echt nieuwsigierig?

We willen niet flauw doen. Als je echt wilt weten wat wij aan jou verdienen, kom dan gerust even langs op kantoor. Je krijgt alle informatie die je maar wil. De tas koffie en het koekje krijg je er met een glimlach, gratis bij.

Ons belangenconflictenbeleid

Wat moeten we verstaan onder belangenconflicten?

De wetgever heeft netjes uitglegd wat we moeten verstaan onder belangenconflicten, hoe we er mee moeten omgaan, wat we wel mogen en wat we vooral niet mogen.

Belangenconflicten zijn situaties waarbij wij (de verzekeringsmakelaar) en jij (de klant) een belang hebben dat niet strookt met elkaar, tegenstrijdig is of kan zijn.

Ook kan er een conflictsituatie ontstaan tussen 2 of meer klanten van ons kantoor.

 

Enkele voorbeelden van belangenconflichten

Bij de beoordeling naar mogelijke belangconflicten hebben wij de situaties in kaart gebracht waarbij een reëel risico kan ontstaan waarbij de bealngen van jou als klant kan worden geschaad. We somen ze op:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij we een ander belang hebben bij het resultaat of dienst of de transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij wij een vergoeding ontvangen van een andere persoon dan de cliënd voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • Situaties waarbij wij deelnemeingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(tenà van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

 

Welke maatregelen nemen wij als er zich een belangenconflict voordoet?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het bealng van onze cliënt primeert:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat er op toeziet dat wij enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan wij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan onze cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt aan ons om -wanneer er geen concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict gevonden wordt- onze dienstverleneing te weigeren. Dei weigering heeft als enige doel de belangen van u, onze cliënt, ten volle te beschermen;
 • Een correcte regeling omtrent het ontvangen van voordele;
 • Een beleid dat er op toeziet dat alle informatie die wij verstrekken, correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien dit noodzakelijk zou zijn, zal ons beleid m.b.t. belangenconflicten aangepast en geactuatliseerd worden.

 

Welke procedure volgen wij als er zich een belangenconflict voordoet?

 

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, dan zullen wij u informeren over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.
Vanzelfsprekend kunt u altijd met ons contact opnemen voor meer informatie.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.